Algemene voorwaarden

Identiteit verkoper:

De Heer Peter Vandeputte

Krommebeekstraat 24

8930 Menen

BE 0550 967 918

info@coditech.be

0470/102 766

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Door het loutere feit van de bestelling, aanvaardt de koper alle hier onderstaande voorwaarden. Zelfs indien de algemene voorwaarden van de klant beschikkingen bevatten die daarvan zouden afwijken, primeren steeds de voorwaarden van de verkoper.

2. PRIJS. De prijzen en remises zijn opgesteld in functie van de economische situatie van het ogenblik. Behoudens tegenstrijdig beding, zijn zij geldig 30 dagen vanaf de datum van het aanbod. De prijzen zijn netto af-fabriek en zonder verpakking. Alle taksen, invoerrechten, belastingen, zegels, om dewelke ook, die het contract en zijn uitvoering belasten, zijn ten laste van de koper.

3. LEVERINGSTERMIJN. De leveringstermijn gaat in vanaf de betaling van het contractueel voorziene voorschot. De vastgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en dus niet bindend. Vertraging in de levering geeft geen recht op vergoeding of intrest tenzij die formeel bedongen werd. Bij overmacht (waaronder staking, onderbreking of vertraging bij de toelevering van grondstoffen) wordt de leveringstermijn van rechtswege opgeschort en kan de koper geen schadevergoeding eisen.

4. De montage, de fundamenten, de plaatsing, de elektrische aansluiting, de personeelsvorming en de naverkoopdienst zijn niet inbegrepen in de verplichtingen van de verkoper. Deze zullen telkens het voorwerp uitmaken van een bijkomende overeenkomst, op kosten van de koper, tegen de prijs die op het ogenblik van de prestatie bepaald zal worden, doch met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden. De kosten voor het gebruik van hefwerktuigen nodig voor de lossingen en plaatsing van de verkochte goederen zijn ten laste van de koper. In het geval de montage begrepen is in de verkoopprijs zal de koper zich ertoe verbinden dat de montage zonder vertraging kan geschieden en zal hij schadevergoeding verschuldigd zijn indien hij niet voldoet aan deze plicht.

5. LEVERING. De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij af fabriek. De goederen worden vermoed aanvaard te zijn geworden voor het vertrek in de magazijnen van de verkoper. Tenzij anders vermeld in de offerte, wordt er geen waarborg verstrekt. De eventuele waarborg voor constructiefouten geldt voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf de leveringsdatum of vanaf de datum waarop de levering had dienen plaats te vinden. In elk geval zal geen enkele klacht meer ontvankelijk zijn, ofwel vanaf de achtste dag na ontvangst van de goederen ofwel vanaf de derde dag na ontvangst van de factuur. De verkoper aanvaardt geen enkele terugzending van de goederen zonder zijn voorafgaande toelating. Bij aanvaarde terugzending zal deze geschieden franco het adres van de verkoper. ln geval de klacht betreffende de kwaliteit van de goederen ontvankelijk en gegrond zou zijn, houden de verbintenissen van de verkoper slechts de kosteloze vervanging van de met een defect behepte zaak in zonder dat aan de verkoper op een of andere wijze bijkomende schadevergoeding zou kunnen gevraagd worden. De herstelling of vervanging van onderdelen tijdens de waarborgperiode verlengt in geen geval de waarborg. De terugzending en klachten schorsen in geen geval de eisbaarheid van de verschuldigde sommen. De waarborg vervalt zo de koper overgaat of doet overgaan tot herstellingen of wijzigingen zonder voorafgaand akkoord van de verkoper.

6. Na levering overhandigt de verkoper aan de koper alle noodzakelijke plannen en documenten teneinde de werking van de geleverde toestellen te verzekeren; de uitvoeringsplannen blijven echter bij de verkoper, zonder dat de koper hiervan inzagerecht kan hebben.

7. VERVOER. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien de verkoop franco alle kosten wordt uitgevoerd of door eigen besteldienst. Indien de verkoper met de vervoerder contracteert, doet hij dit enkel als lasthebber van de koper. In geval van verlies, averij etc., zal de koper zich slechts tot de vervoerder of de derde verantwoordelijke kunnen wenden, buiten iedere tussenkomst van de verkoper.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD. De verkoper behoudt zich de eigendom van de afgeleverde zaken voor, totdat zijn vorderingen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan. De koper verbindt zich ertoe de verkoper onmiddellijk te verwittigen in geval van beslag op goederen ten zijne laste of in zijn handen. Elke gedeeltelijke of totale vervreemding van de goederen door de koper in strijd met het eigendomsrecht van de verkoper, maakt misbruik van vertrouwen uit, zoals voorzien in art. 491 Strafwetboek.

9. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING. De verkoper heeft het recht de overeenkomst als ontbonden te aanzien, zonder ingebrekestelling en zonder enige tussenkomst van de rechter, in de volgende gevallen : bij niet betaling van het voorschot; bij faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of invereffeningstelling van de koper; indien de verkochte goederen het voorwerp uitmaken van een beslag bij de koper; in geval de koper zijn verplichtingen niet op de vervaldag naleeft; indien alles erop wijst dat de koper zijn verplichtingen niet zal naleven. Wanneer de verkoper het uitdrukkelijk ontbindend beding lastens de koper inroept dan moet hij dit doen bij wijze van aangetekende brief of gerechtsdeurwaarderexploot. In dit geval zal naast de ontbinding van de overeenkomst een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 40% van het factuurbedrag te verhogen met alle schade berokkend aan de goederen.

10. BETALING. De facturen zijn contant betaalbaar, met alle kosten ten laste van de koper, op de zetel van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het uitgeven van wissels en kwitanties brengt geen schuldvernieuwing met zich mede. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met intresten aan 1% per maand en met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van € 124.

11. VERZAKINGSRECHT. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Coditech NV, Krommebeekstraat 24, 8930 Menen, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

12. BEVOEGDE RECHTBANK. Het Belgische recht is op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de verkoper van toepassing. ln geval van geschil is enkel de rechtbank van de zetel van de verkoper bevoegd. De verkoper behoudt zich echter het recht voor als eiser te dagvaarden voor de Rechtbank van de woonplaats van de gedaagde.

Waarom kiezen voor Coditech?

  • Group Created with Sketch.
    kwalitatief
  • Group 2 Created with Sketch.
    wereldwijd
  • Group 4 Created with Sketch.
    webshop